Nederlanders, opstaan!


De Binnenlandsche Bataafsche Courant is krant die is verschenen tijdens het kortstondige bestaan van de Bataafsche Republiek. De krant is verdwenen, maar de Bataafsche Republiek is er nog steeds en dat heeft nogal wat consequenties.

Daardoor is ook de Staatsregeling van 1798 nog steeds van kracht, de Bataafsche Grondwet welke als enige wet welke vrij democratisch via grondvergaderingen en referenda tot stand is gekomen. Ook wordt deze Staatsregeling door overheidsorganen nog steeds staatsrechtelijk erkend en traditioneel beschouwd als de eerste grondwet van Nederland. Dat deze niet wordt toegepast heeft alles te maken met het bezettingsregime waaronder de Nederlanden sinds Napoleon Bonaparte leven en sinds 1813 fungerend onder de zetbazen van Oranje en de vele vertakkingen, legaal of illegaal, om de macht en controle over 17 miljoen zielen in stand te houden. De Bataafsche Republiek is hersteld door de vaandelvlucht en desertie van “de koning en zijn ministers”, fungerend als opperbevelhebber van de strijdkrachten. De aftocht voor deze vaandelvlucht is gedekt door 5 dagen strijd ten koste van duizenden doden en gewonden.

Op 13 MEI 1940 vluchtte de regering van destijds onder aanvoering van toenmalig koningin Wilhelmina naar Engeland.  Hierdoor werd automatisch grondwettelijk afstand gedaan van het wettige landsbestuur en is het “Koninkrijk der Nederlanden” de facto opgehouden te bestaan ingevolge het in 1940 geldende grondwetsartikel 21:

“In geen geval kan de zetel der Regering buiten het Rijk worden verplaatst.”

Op deze manier kreeg de bezetter een heel land in de schoot geworpen en kon er namens het Hitler kabinet een Duitse Rijkscommissaris worden aangesteld. Tot zijn niet onverdeelde genoegen riep de gedeserteerde majesteit ook nog eens op, de bezetter zoveel als maar mogelijk was, terwille te zijn.

“Daar waar de overweldiger heerst, moeten de plaatselijke burgerlijke overheden alles blijven doen, wat in het belang der bevolking nuttig kan zijn en in de eerste plaats medewerken tot het bewaren van orde en rust.”

Zodoende kon de topambtenarij onder leiding van het College van Secretarissen-generaal zonder dralen voor het nazi-bewind aan de slag.

Maar op 6 september 1898 bij de aanvaarding van de kroon heeft Wilhelmina het volgende aan het Nederlandse volk beloofd:

“Ik zweer aan het Nederlandsche volk, dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer dat ik de onafhankelijkheid van het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de rechten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke wetten te Mijner beschikking stellen, zooals een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God almachtig!”

Een holle frase, naar is gebleken. Op 13 mei 1940 heeft zij deze plechtige eed aan het Nederlandse Volk gebroken en aldus afstand gedaan van de regering. Sinds 13 mei 1940 wordt dit land dus onwettig bestuurd door een onwettig gezag. Want op 5 of 6 mei 1945 tijdens de capitulatie-show van Wageningen is de oude situatie niet hersteld, er heeft geen soevereiniteitsoverdracht meer plaatsgevonden.

Door het opheffen van het koninkrijk zijn de Nederlanders teruggevallen op de formeel nooit opgeheven Bataafsche Republiek. Daardoor is ook de Staatsregeling van 1798 weer van kracht, de Bataafsche Grondwet welke als enige wet welke vrij democratisch via grondvergaderingen en referenda tot stand is gekomen. Ook wordt deze Staatsregeling door overheidsorganen nog steeds staatsrechtelijk erkend en traditioneel beschouwd als de eerste grondwet van Nederland. Dat deze niet wordt toegepast heeft alles te maken met het bezettingsregime waaronder de Nederlanden sinds Napoleon Bonaparte leven en sinds 1813 fungerend onder de zetbazen van Oranje en de vele vertakkingen, legaal of illegaal, om de macht en controle over 17 miljoen zielen in stand te houden. De Bataafsche Republiek is hersteld door de vaandelvlucht en desertie van “de koning en zijn ministers”, fungerend als opperbevelhebber van de strijdkrachten. De aftocht voor deze vaandelvlucht is gedekt door 5 dagen strijd ten koste van duizenden doden en gewonden.

Het vogelvrije Nederlandse grondgebied en haar inwoners waren op dat moment in oorlog met het op 8 mei 1945 opgeheven Nazi Duitsland. Er is dus geen Koninkrijk der Nederlanden meer en er is geen Derde Rijk meer. De Bataafsche Republiek – rechtsvoorganger van het koninkrijk – zal de vrede moeten tekenen met de Republiek Weimar – rechtsvoorganger van Hitlers Derde Rijk – , om misverstanden te voorkomen.

Wij Nederlanders zijn geen staatsburger van een koninkrijk, maar van een republiek.

Wij zijn ook niet geregistreerd (regis=koning) als mens, maar als “persoon”, feitelijk een BSN-vennootschap met een aangeboren schuld van € 60.000,- [ [i] ] Als onderpand dient het werkzame leven van de mens, die de BSN-vennootschap voorziet van energie dat in kapitaal kan worden omgezet, thans geschat op € 600.000,-  aan belastinginkomsten, direct en indirect.

Daarom is het van het grootste belang rechten in De Bataafsche Republiek goed en afdoende te definiëren. Het recht geldt voor iedereen gelijk. De ene rechthebbende kan geen schade aan de andere rechthebbende toebrengen, ook niet in consensus, c.q. met wederzijds goedvinden. Mocht dit wél het geval zijn, dan spreken we over een bilateraal contract met uitsluitingsclausules.

De Bataafsche Republiek is is de tenaamstelling van een entiteit, een grondgebied, een volk, een individu en is dientengevolge rechtmatig eigenaar van (1) het grondgebied der Nederlanden, wat er (2) op is gevestigd, wat zich (3) in de bodem bevindt en wat zich (4) in het luchtruim boven dat grondgebied bevindt.

Iedere inwoner wordt in volstrekte vrijheid en schuldenvrij geboren.

Het onvervreemdbare bij de grondwet vastgelegde recht op zelfbeschikking is het hoogste goed van de burger in De Bataafsche Republiek, mits en onder voorwaarde dat de medeburger geen enkele vorm van  schade of enig letsel wordt toegebracht.

[i] http://www.destaatsschuldmeter.nl/