Zuchten onder “De Kroon”


Voor iedereen die denkt, gelooft of zonder meer aanneemt dat “wij Nederlanders” een vrij en soeverein volk zijn.

Voor iedereen die meent dat wij Nederlanders ons een eigen identiteit moeten laten aanmeten via een volksliedje, tradities, rituelen, kleurrijkheid en bindende factoren als de strijd tegen het water, Hup Holland Hup, Oranjes, tolerantie en godsdienstvrijheid.

Voor iedereen die denkt, gelooft of zonder meer aanneemt dat in Brussel, Washington, Rome en London onze “bondgenoten” huizen.

Voor iedereen die denkt, gelooft of zonder meer aanneemt dat het “koningshuis” een bindende factor is voor alle Nederlanders, waar ze ook ooit vandaan zijn gekomen.

Tenslotte voor de enkeling die vraagt naar waarom wij het altijd hebben over “de kroon” in London, een geheimzinnige entiteit waar door een geheimzinnige, duistere kliek aan de  touwtjes wordt getrokken.Er zijn talloze redenen aan te voeren dat Nederland een kroonkolonie is, met een stadhouder (zetbaas van “Oranje”) die de boel in de gaten houdt en daarbij geen middel onbenut laat er zelf beter van te worden. In “landsbelang” uiteraard.

Abstract van het artikel:

Wij mensen zijn ondergeschikt aan een hogere macht en worden bezwaard met een door ons voorgeslacht bewerkstelligde schuld die we nimmer kunnen afbetalen. In het verleden gingen de kruisridders op pad en niemand wist of ze ooit nog terug zouden keren, dan wel het leven zouden laten in den vreemde. Zeelui die jaren op reis waren, kwamen soms wel, vaak niet terug. Als men na 7 jaar niet was terug gekomen, werden ze doodverklaard. Uiteindelijk heeft de rooms-katholieke kerk uitgevonden, dat het eenvoudiger was iedereen bij geboorte alvast dood te verklaren. De mens moest dus bewijzen dat hij leefde door het kunnen aantonen van zijn registratie als stroman van zichzelf. Het klinkt ingewikkelder dan het is, maar het is de praktijk. Zo zijn er talloze voorbeelden van gepresenteerde feiten die fictief blijken te zijn. Eén daarvan zullen we in dit artikel behandelen.

Door wie of wat worden wij ‘geregeerd’?

Regeren is afgeleid van ‘regis’ hetgeen ‘koninklijk’ betekent. Wat wij denken te weten is slechts hoe we zijn geprogrammeerd. De geschiedenis van de Nederlanden is wat er in de boeken staat geschreven en vooral wat niet is opgeschreven in diezelfde boeken. Nederland is een onderworpen Kroon-kolonie, evenals Canada, de Verenigde Staten, Engeland en zelfs Duitsland. Met man en macht wordt gewerkt om het Heilige Roomse Rijk te herstellen door het doordrukken van de Europese Unie, de Euro, etc. De constitutionele monarchie in Nederland is niets anders dan een oligarchische dictatuur, gedekt door opgelegde wetten, het gecorrumpeerde onderwijs en de gecontroleerde media. Nederland is geen natie-staat, maar een onderneming met personeel en aandeelhouders. Als er een referendum wordt uitgeschreven dan blijkt telkens weer, dat wat de aandeelhouders wensen, niet de wens van het personeel is. Maar toch gebeurt telkens weer hetgeen wij niet willen of waar we niet om hebben gevraagd. Het personeel wordt dus geleefd. Alleen een doodverklaarde kan worden geleefd en dat is precies wat we in dit artikel uitgelegd willen hebben.Op een of andere duistere manier gaat het steeds de kant op die we niet wensen, zeggen en doen zijn dikwijls het tegenovergestelde van elkaar.

Dat wat wij willen, kunnen we niet en wat we kunnen, mogen we niet.

Om te beginnen moeten we duidelijk maken waarom we het steeds weer over “The Crown Temple” in “The City of London” hebben. Waarom de oude Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is ontmanteld, in 1815 tot wingewest gemaakt en tenslotte als gevolg van desertie van de opperbevelhebber op 13 mei 1940 is verworden tot Kroon-kolonie met een stadhouder-zetbaas van “Oranje-Nassau”. Wat is dus “The Crown”, de Kroon? En wat maakt de rompstaat Holland met buitengewesten tot “Kroon-kolonie”?

Als we de plattegrond van London voor ons nemen en we kleuren het gebied van “The City” in, omdat dit gebied niet onder de jurisdictie van Engeland valt, noch iets te maken heeft met het Britse koningshuis, wat zien we dan en waar lijkt het op?

Crowm Templecrown1

Dan zien we “The Crown” in beeld verschijnen. Een gebied dat volledig los staat van het United Kingdom en/of Engeland en waar Queen Elisabeth II van Windsor (voorheen Van Saksen Coburg und Gotha) niets heeft te zeggen en haar bescheiden plaatsje in de pikorde moet weten. The Crown (City of London) is het operatief financiële machtscentrum van de wereld. Dat niet alleen, het is ook het operatief juridische machtscentrum van de wereld en is hier gevestigd onder het begrip de “Four Inns of Court”, ook wel genoemd “The Temple”.

Londinium

 

The City heeft ongeveer de contouren van het door de Romeinen gestichte Londinium. Dat is uiteraard geen toeval. Het geeft tegelijkertijd ook aan dat het erfgoed van de Romeinen in goede handen is bij de Rooms-katholieke Kerk, rechtsopvolger van het 1600 geleden ingestorte Romeinse rijk.  Een stabiele factor gedurende al die eeuwen is erfenis van keizer Constantijn de Grote, de rooms-katholieke kerk en haar niets en niemand ontziende, eeuwigdurende rooftocht naar goud, alleenheerschappij en het bundelen van alle wereldse en spirituele macht bij de plaatsvervanger van God op (1) de vlakke wereld tot en met de Middeleeuwen en vervolgens (2) de draaiende ronde, nietige en verwaarloosbare planeet in het onmetelijke heelal vanaf de renaissance. De macht van The Crown is definitief gevestigd enkele uren na het moment dat Napoleon letterlijk zijn Waterloo vond op zondag, 18 juni 1815.

1815 Napoleon Escapes and Rothschild Makes a Killing

Napoleon escapes from his banishment in Elba, an Island off the coast of Italy, and returned to Paris. By March Napoleon had equipped an army with the help of borrowed money from the Eubard Banking House of Paris.

image001“When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders of the government control the situation, since the hand that gives is above the hand that takes… Money has no motherland; financiers are without patriotism and without decency; their sole object is gain.” — Napoleon Bonaparte

On June 18th, 74,000 French troops led by Napoleon, sizing up to meet 67,000 British and other European Troops 200 miles NE of Paris.

Nathan Rothschild – knowing that information is power – stationed his trusted agent named Rothworth near the battlefield. As soon as the battle was over Rothworth quickly returned to London, delivering the news to Rothschild 24 hours ahead of Wellington’s courier. A victory by Napoleon would have devastated Britain’s financial system. Nathan stationed himself in his usual place next to an ancient pillar in the stock market. Knowing he would be observed he hung his head and began openly to sell huge numbers of British Government Bonds. Believing this to mean that Napoleon must have won, everyone started to sell their British Bonds as well. The bottom fell out of the market. Rothschild had his agents buying up all the hugely devalued bonds.

Met het openen van de handel op de beurs in London leek Engeland dus in eerste instantie de slag te hebben verloren en stortte de obligatiemarkt in. Britse obligaties werden door agenten van de Engelse Rothschild-jezuïeten voor een habbekrats opgekocht, waardoor die allemaal in hun handen terecht kwamen. Het Britse Rijk verviel in een paar uur aan de Rothschild-jezuïeten die onaantastbaar in The City ressorteerden. Dezelfde bankiersdynastie financierde Napoleon én zijn tegenstanders gedurende alle jaren van de Napoleontische veldtochten en contra-offensieven. Tijdens het hoogtepunt het foute kruisvan zijn veldtocht naar Moskou, het Derde Rome, plaats van het foute kruis, werd de geldkraan dichtgedraaid, waardoor de voedsel- en munitieaanvoer voor zijn legers stagneerde en hij (naar zijn gewoonte bij een verloren slag) hals over kop terugkeerde naar Parijs, waar hij gevangen werd genomen en verbannen naar Elba. De Slag bij Waterloo was het sluitstuk van de “Honderd dagen” van Napoleon. De ontsnapping van Elba lijkt wel een vooropgezet plan om Frankrijk en het Britse Imperium te onderwerpen. De geallieerden Engeland, Pruisen, Rusland en Oostenrijk dicteerden als overwinnaars het Congres van Wenen.

Op dat congres werd besloten dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden moest fungeren als bufferstaat tussen Frankrijk en Engeland en tussen Pruisen en Engeland. De Britse politiek is er altijd op gericht geweest, de strategische aan- en afvoerlijnen naar het hart van Europa via de neutrale Nederlanden te controleren en nooit in handen te laten vallen van Pruisen (Duitsland) of Frankrijk. In Wenen werd onderhandeld tussen de diplomaten op aangeven van het nieuwe financiële machtscentrum, London, The Crown. Daar in Wenen is ook door niet-Nederlandse krachten bepaald dat de prins van Oranje de koning van de Verenigde Nederlanden moest worden, als voortzetting van het koninkrijk van Lodewijk Napoleon. Op deze manier is Nederland een onbetekenend speeltje van de grote wereldmachten geworden en is dat ook gebleven, tot op de huidige dag.

Want thans ressorteert “het koninkrijk der Nederlanden” in afgeslankte vorm via een geslepen constructie onder “The Crown” van London.

Toen Nazi Duitsland ons land op 10 mei 1940 “overrompelde”, haastte de regering van destijds de volgende verklaring bij monde van minister Van Kleffens van Buitenlandse Zaken te doen uitgeven:

Gezien de ongehoorde Duitse aanval op Nederland, een aanval begonnen zonder enige voorafgaande waarschuwing, is de Nederlandse Regering van oordeel, dat thans een staat van oorlog is ontstaan tussen het Koninkrijk en Duitsland.

Maar drie dagen later, op 13 mei 1940 verliet de regering het grondgebied van de Nederlanden. Het “koninkrijk” was opgeheven, de Nederlanden vervielen automatisch aan de rechtsvoorganger van dat door Napoleon onrechtmatig ingestelde “koninkrijk”, de Bataafsche Republiek, welke nimmer is opgeheven.

Toen 5 jaar later het Duitse leger capituleerde, veranderde in de ontstane situatie niets. De capitulatie werd door de opperbevelhebber van het Canadese leger gedicteerd. Canada is een Crown dominion en ressorteert rechtstreeks onder The Crown in London, crown1niet aan Engeland of de “Windsors”, maar aan het financiële machtskartel, met de Rothschild-jezuïeten als schatbewaarders. De Republiek de Nederlanden is vervangen door De Bataafsche Republiek, welke onrechtmatig door Napoleon buitenspel is gezet en wat na 1815 niet is rechtgezet. Ook in 1945 is dit niet hersteld, de Canadese opperbevelhebber heeft op instructie van The Crown gehandeld, het volk is er wederom niet aan te pas gekomen, blij als ze waren van het Duitse juk te zijn bevrijd. Er is geen vrede getekend, want het Derde Rijk was er niet meer. Het Duitse grondgebied is geannexeerd door de 4 geallieerde machten in Europa en de 80 miljoen Duitsers fungeren als werknemers binnen een vennootschap, die de oorlogsschulden levenslang moeten afbetalen, in ieder geval tot 2039, wanneer de termijn van 90 jaar (sinds de installering van de Bondsrepubliek in 1949 naar Helmut Komossa LINK ) om is. De Bondsrepubliek is een onderneming zonder grondwet (Verfassung), maar met een bezettingsreglement (Grundgesetz), waarin overigens is opgenomen dat t.z.t. de Duitsers via een referendum hun eigen grondwet mogen inrichten. Wanneer dat is, is niet bekend, voorlopig maken de geallieerden (Frankrijk, Groot Brittannië en de Verenigde Staten)  achter de coulissen de dienst uit.

Artikel 146 GG Deutschland luidt dan ook:

„Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist.“

Blijkbaar is de Duitse eenheid nog niet “vollendet” en geldt ook nog niet voor het “gehele Duitse volk”. Dan moeten er dus nog stukken Polen, Denemarken, Rusland en zelfs Frankrijk aan het verenigde Duitsland worden toegevoegd. Gevoelsmatig zeggen wij dan, dat dit nog wel eens een tijdje zou kunnen duren….

Bondskanselier Willy Brandt stond in 1969 perplex dat, zodra hij was geïnstalleerd, de “Kanzlerakte” van de aandeelhouders van “Deutschland GmbH” voor zijn neus kreeg en moest ondertekenen. De overleden Egon Bahr deed er een boekje over open.

Drei Briefe und ein Staatsgeheimnis

Herbst 1969: Bundeskanzler Willy Brandt wird ein Schreiben vorgelegt. Erst weigert er sich, es zu unterzeichnen – dann tut er es doch….

(LINK)

De Duitse eenheidsstaat zucht net zo goed als vele andere naties onder “de kroon”.

Als de Bataafsche Republiek ooit een vredesovereenkomst zou tekenen, dan zou dat met de Weimar Republiek als rechtsvoorganger van het Derde Rijk moeten zijn.

De vaderlandse geschiedenis is volgens het boekje te verdelen in 3 episodes.

[1] De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1648-1795)

[2] De Bataafsche Republiek onder Franse bezetting (1795-1806)

[3] Het Koninkrijk der Nederlanden onder Franse bezetting en bevrijd onder leiding van Oranje-Nassau (1806- heden)

De werkelijkheid is anders. Door de vaandelvlucht van de regering (koningin en ministers) op 13 mei 1940 zijn de kaarten anders komen te liggen en zit het als volgt:

[1] De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1648-1795)

De Vrede van Münster lokte een dodelijke hetze van de rooms-katholieke erfgenaam van de Habsburgers, de Franse monarchie,  tegen de Republiek uit. Vanaf 1672 indirect met medewerking van de Oranjes onder stadhouder Willem III, die in 1688 koning van Engeland werd. Zijn oorlogen tegen allerlei coalities ten faveure van het vluchtkapitaal van Spaanse, Portugese en Venetiaanse financiers, doorgaans verbannen Sefardische Joden, waren het begin van het einde van de Republiek. Hetgeen dan ook in 1795 geschiedde door de Franse bezetting. Van de Fransen heeft de Republiek vele malen meer te duchten gehad dan van Pruisen en Engeland.

[2] De Bataafsche Republiek (1795-1806)

Een op Franse leest geschoeide eenheidsstaat was en is on-Nederlands. Centraliseren van de macht, een oude methode in een nieuw jasje gestoken door de Franse Revolutie, 6 jaar eerder. Met een grondwettelijk vastgelegd “Albesturend Opperwezen”, refererend aan iets of iemand die boven de (grond) wet stond. Een kansloze onderneming, tot mislukken gedoemd. Inlijving bij de Franse republiek volgde als vanzelf.

[3] Het Koninkrijk der Nederlanden (1806-1940)

Het koninkrijk is gevestigd door de Franse bezetter, opgeheven door dezelfde bezetter en weer in ere hersteld door het Congres van Wenen. Er kwam geen Nederlander aan te pas. De gevluchte Oranjes collaboreerden eerder met Napoleon en zagen af van alle aanspraken op hun voormalige wingewest. In Wenen werd anders beslist en vanaf 1815 was er het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, in 1830 ontmanteld door de afsplitsing van de zuidelijke Nederlanden, thans België en Luxemburg.  Vanaf 1815 zuchten de Nederlanders onder The Crown. Het tastbare bewijs ervan is, dat het Anglo-Amerikaanse machtsimperium vanaf 1815 onze “bondgenoot” is geweest. Er kwam geen Vijfde Engelse Oorlog meer, de koloniën werden verdeeld onder de Europese machten. Door de genadeloze handelsdriften en gewelddadige onderdrukkingsmethoden in dat koloniale rijk, cumuleerde de elite over de rug van ontelbare inlanders in de tropen gigantische vermogens. Opium, olie, uitbuiting en woekerwinsten. In de 1e Wereldoorlog bleven de Noordelijke Nederlanden ternauwernood buiten de strijd, in 1940 was het afgelopen, werd het Koninkrijk weggevaagd en het grondgebied ingelijfd bij het Derde Rijk (v/h Pruisen).

[4] Het Vierde Rijk (1940-heden)

Sinds 1815  zitten we in een privé wingewest met zetbazen van “Oranje-Nassau” en sinds 1940 in het Vierde Rijk – want de EU is niets anders dan de voortzetting van het Nazi ideaal:

eu1

 

De militaire tak van dat éne rijk is de NATO, een verdedigingsorganisatie met de wapenspreuk dat “de aanval de beste verdediging is”. De uitroeiing van de Pruisische militaire kaste mag dan wel hoog in het vaandel van de geallieerden hebben gestaan, er is niets van terecht gekomen, getuige onderstaand bericht uit 1955:

gdb archief nato

https://gerard1945.wordpress.com/2015/09/29/over-het-werven-van-duitse-nazis-bij-de-navo/

Wie NATO zegt, zegt Gladio en wie Gladio zegt, zegt clandestiene operaties gericht tegen de eigen bevolking en daar “de Roden” de schuld van geven. Na de val van de Berlijnse Muur is Gladio-B in werking getreden en wordt het Europese continent geteisterd door terreur aanslagen en als gevolg daarvan het afpakken van steeds meer vrijheden. Gladio-B opereert wereldwijd en is in samenwerking met de Westerse geheime diensten het bestaansrecht van de EU_NATO geworden. De EU-NATO is een overlap van EU, NATO en Euro. Politieke druk, militaire druk en financieel-economische druk kan in samenhang met destabilisatie en wetgeving de staten en staatjes bij elkaar houden.

De huidige oostelijke buitengrens van deze nieuwe EU-NATO ligt ongeveer langs de lijn van het Oostfront in begin 1942.

Hoe logisch klinkt het dan dat in april 1942 Bernhard zur Lippe B. en zijn echtgenote Juliana Hitler het aanbod hebben gedaan om “Statthalter” in een gedemilitariseerd Nederland te worden?  Een telg van een bijna volledige Duitse familie met aangetrouwde volbloed Duitser en ex-SS’er zou goed moeten liggen in het Duitsland van de nationaalsocialisten.  Bovendien was Hitler aan de winnende hand en de samenwerking was al goed op gang gekomen met het zogenaamde “Englandspiel”, een dodelijk spelletje van verraad, spionage en contraspionage. Er is veel, zeer veel over geschreven, maar de waarheid komt maar niet boven tafel. En als dat aan de hand is, dan is er gegarandeerd betrokkenheid van de “koninklijke” familie aan de orde. Over goudvoorraden en -opslagplaatsen mag je liegen, over de “koninklijke” familie MOET je liegen. Maar wat is het verschil met de situatie van vandaag? De “koninklijke” familie levert standaard de “Statthalter” en dat is ook nog eens bij grondwet geregeld. Of het nu een vuurvreter, intelligente kanjer of een vluchtgevaarlijke lamzak is: de Zur Lippe B. familie clan speelt hier de baas, de stadhouder (plaatsvervanger) die kabinet en bevolking voor The Crown in de gaten moet houden. Zolang hij zijn “werk” goed doet, mag de stadhouder-koning op zijn illegaal verworven miljarden blijven zitten.

 

De Nederlandse bevolking had in 1815 niets te vertellen over hoe ze wilden worden bestuurd. In 1940 hadden de Nederlanders ook niets te vertellen, al werd er gewapend tegenstand geboden om de aftocht van het grootkapitaal en elitefamilies in de rug te dekken. In 1945 werden de Nederlanders evenmin in de gelegenheid gesteld om hun eigen toekomst te bepalen. De vetgemeste “koninklijke” familie plofte weer op de troon en stuurde met spoed 200.000 jonge Nederlanders naar hun Zuidoost Aziatische wingewest, Nederlands Indië. De wederopbouw moest nog even op zich laten wachten. De miljarden aan schadevergoeding van Soekarno c.s. ten behoeve van het bedrijfsleven was van groter belang dan het achterstallige onderhoud van de dijken in Zeeland of het op gang komen van de Marshallhulp.

 

Waar de berust de werkelijke macht?

In ieder geval niet bij de door u gekozen vertegenwoordigers, integendeel.

Alle macht is terug te voeren op de goudvoorraden in deze wereld. Wie het goud bewaart, heeft de macht. Het doet niet ter zake wie de wereldgoudvoorraad in eigendom heeft, maar wie weet waar het is opgeslagen. De macht berust op goud, omdat het zo is goud_1bepaald door de verzamelaars ervan. De macht berust op goud omdat het de basis van de geldhoeveelheid is. En hij die de geldhoeveelheid kan manipuleren is heer en meester over oorlog en vrede. Het machtswoord kan alleen worden gesproken als eventueel de daad bij het woord kan worden gevoegd door de wapens te laten spreken. De uitkomst van een conflict, hoe bloedig en allesvernietigend ook, is altijd ten gunste van de hoeders van het Gouden Kalf.  Deze machtselite is leverancier van negatieve energie. Door negatieve energie naar verschillende kanten op te wekken, is de kans op een botsing, een bloedig conflict het grootst. Uitsluitend oorlogen zorgen voor winsten.

“The Crown” regelt de geldvoorziening en oefent de absolute macht uit. De Nederlanden zuchten al eeuwen onder de kroon. Uit welke hoek de wind waait weten we direct als we beginnen over het inrichten van een onafhankelijk geldstelsel en dat grote vormen aanneemt. Dan komen er allerlei mysterieuze krachten op gang die dreigen, intimideren, terroriseren, manipuleren, ridiculiseren en strafvervolging inzetten. Een positieve energie wordt dan bestreden met negatieve energie. Als de omwenteling grote vormen aanneemt dan zullen de agenten van “The Crown” die kapen en de nieuwe parallelstaat van binnen uit vernietigen.

De Republiek komt er alleen als “The Crown” dat zo heeft beschikt. Vervolgens zal er geen verschil zijn met de huidige situatie en blijven we zuchten onder de Kroon.

 

16 gedachtes over “Zuchten onder “De Kroon”

 1. Pingback: Zuchten onder de Kroon – HERSTEL DE REPUBLIEK

 2. Pingback: De geheime deals in EU. | malthablog's Blog

 3. Pingback: Zuchten onder “De Kroon” | malthablog's Blog

 4. Het is schitterend dat er nog mensen zijn die dat uitzoeken, want het is een hele uitzoekerij, zonder jezelf genept te voelen. Dus we kunnen vandaag de Bataafse weer herstellen, met terugbetaling van alle gejatte goud en financiën!!!

  Geliked door 1 persoon

 5. Pingback: 5 mei – Bevrijdingsdag? – HERSTEL DE REPUBLIEK

 6. Pingback: malthablog's Blog

 7. Pingback: 10 mei 1940 – Nederland was niet neutraal | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

 8. Pingback: De macht zal uitgaan van het volk – HERSTEL DE REPUBLIEK

 9. Pingback: Boris Johnson schaft parlement af ten behoeve van de democratie | HERSTEL DE REPUBLIEK

 10. Pingback: De Nederlandse grondwet en onze fundamentele grondrechten | De Binnenlandsche Bataafsche Courant

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s