10 mei 1940 – Nederland was niet neutraal


Op die mooie vrijdagmorgen in 1940 regende het Duitse parachutisten rond Den Haag en Rotterdam.

Tegelijkertijd werd de Nederlands-Duitse grens gepasseerd en rukten de voorste Duitse  stoottroepen op ongekend snelle wijze op.  De “Sitzkrieg” was voorbij. De “Blitzkrieg” was uitgevonden.

Het hart van de verdediging was de zogenaamde “Vesting Holland”, een restant van de ooit zo functionele Hollandse Waterlinie die de vijanden  sinds de Vrede van Münster in 1648 buiten de schatkamers van Holland en Zeeland moest houden. De buffergebieden werden niet of nauwelijks verdedigd. De meeste weerstand werd in Centraal Nederland geboden, de Grebbelinie, de Stelling Wons en het Hollandsch Diep nadat de Peellinie binnen een dag in elkaar was gestort. Het was een kwestie van tijd, hoewel het bombardement op Rotterdam de doorslag gaf. Het Nederlandse opperbevel realiseerde zich dat het schuilhouden van troepen in steden met de burgerij als levend schild geen effect sorteerde. Want Rotterdam werd als grootstedelijk gebied als oorlogsfront verdedigd zonder dat de burgers zijn geëvacueerd en dus midden in de vuurlinie kwamen te liggen.

De overval kwam toch nog als een verrassing voor de meeste Nederlanders, maar aan de andere kant ook weer niet. Duitsland was immers al sinds 1 september 1939 in oorlog met Frankrijk en Engeland. Kort tevoren was Noorwegen bezet, nadat Denemarken zich zonder slag of stoot had overgegeven. De bezetting van Noorwegen is de geschiedenis ingegaan als agressie van een militair oppermachtig Nazi Duitsland tegen het Noorse volkje van amper 3 miljoen zielen. Daar zit echter een verhaaltje achter wat we nu niet zullen uitdiepen, behalve dat de Britten aanstalten maakten om de ijzerertsmijnen in Zweden te bezetten om daarmee de Duitse (oorlog)industrie in het hart te treffen. Het “neutrale” Zweden was immers hofleverancier van ijzererts – vrijwel de gehele oorlog lang. De sinds enkele jaren vrijgegeven stukken geven aan, dat de Britten ook om grondstoffen zaten te springen en hebben geprobeerd Scandinavië in de oorlog te betrekken. De op oorlog beluste Winston Churchill was minister van Oorlog in het “War Cabinet” en deed voorstellen hoe dat volgens hem was te bereiken. Rode draad door de levensgeschiedenis van Churchill was het afwisselen van successen en mislukkingen en het steeds weer de kans zien om aan de macht te geraken. De Duitse invasie van Noorwegen werd door de Britten uitgelokt met als doel Churchill op de plek van Chamberlain te krijgen, voordat Lord Halifax (Buitenlandse zaken) die kans zou krijgen.  Lord Halifax was voorstander van vrede met Duitsland en had van Mussolini een telegram op zak, waarin deze voorstelde te bemiddelen tussen Duitsland en Engeland. Churchill en zijn financiële chefs in The Crown City of London wilden dit koste wat kost voorkomen. De Noorse campagne was een ordinaire coup, want er is geen stembus aan te pas gekomen om Churchill aan de macht te helpen.

Churchill Tommy Gun

“I think a curse should rest on mebecause I love this war. I know it’s smashing and shattering the lives of thousands every moment — and yet — I can’t help it — I enjoy every second of it.”

Dat de Duitsers met het grootste gemak over de Nederlandse verdediging heen walsten is een fabeltje. Door het redelijk overhaaste besluit van Hitler een front in het Westen te openen bleek dat de Duitse troepen niet tot nauwelijks waren gemotoriseerd. De bataljons kwamen te voet de grens over en confisqueerden alles wat twee of meer wielen had: fietsen, motoren, auto’s, vrachtwagens en bussen.

Er wordt ook steevast gesproken over de overmacht van de Duitsers in relatie tot de geallieerden. Dit klopt niet. Onderstaand overzichtje geeft aan hoe de numerieke verhoudingen lagen.

Natie  Manschappen Tanks Artillerie
 Duitsland  3,000,000  2,400    7,500
 Geallieerden (totaal)  4,130,000  4,160  13,950
 Frankrijk  2,800,000  3,250  10,700
 Engeland     450,000     640    1,250
 België     600,000     270    1,300
 Nederland     280,000        0       700

Onze eerste indruk na bestudering van dit plaatje?

De geschiedenis herhaalt zich, hetgeen blijkt uit de ons beschikbare tanks toen en nu: nul. Een gemobiliseerd legertje van 280.000 manschappen steekt schril af tegen dat van België met 600.000 manschappen, gerekruteerd uit een door de 1e Wereldoorlog compleet uitgedunde mannelijke bevolking. België had die verwoestende oorlog nog vers in het geheugen, Nederland moet hebben gedacht de dans ten tweede male te kunnen ontspringen. Tot 9 november 1939 leek dat ook inderdaad te lukken. Onder voorwaarde dat strikte neutraliteit 100% is en niet 99%.

Nederland was NIET neutraal.

In de eerste plaats blijkt dit uit de aanloop naar 10 mei 1940. Een belangrijk incident vond plaats in Venlo op 9 november 1939. De Britse en Nederlandse inlichtingendiensten werkten samen en wilden in Duitsland agenten afkomstig uit het Duitse verzet activeren om de leider(s)  van Nazi Duitsland te liquideren. Daartoe werd contact gezocht met vertegenwoordigers uit het Duitse verzet. De dag ervoor, op 8 november 1939 werd een aanslag op Hitler gepleegd door een zekere Georg Elser, maar Hitler bleef ongedeerd. Het had er alle schijn van dat Elser een eenling was die een daad wilde stellen. De Duitse Sicherheits Dienst had inmiddels lucht gekregen van de infiltratiepogingen van de Britse MI6 vanuit Nederland en bracht de aanslag in verband met de activiteiten aan de Nederlandse kant van de grens. De S.D. nam maatregelen, draaide de MI6 operatie om, deed zich voor als tegenstander van Hitler en nam 2 Britse spionnen gevangen en schoot de Nederlandse begeleider, de luitenant Klop dood. Deze actie is de geschiedenis ingegaan als het “Venlo Incident”. De Nederlandse regering haastte zich ondertussen uitgebreid medeleven te tonen met rijkskanselier Hitler, getuige de volgende krantenberichten:

8_11_1939_Wilhelmina

Bron:  https://gerard1945.wordpress.com/2015/09/26/koningin-wilhelmina-en-haar-regering-konden-hun-geluk-niet-op/

Het tij was definitief gekeerd. Naar aanleiding van de aanslag op Hitler in combinatie met de ontmaskering van de Nederlandse houding ten opzichte van Duitsland werden twee belangrijke beslissingen genomen. (1) In Nederland wist men na het Venlo Incident hoe laat het was. De geruchtenmachine omtrent de Duitse bedoelingen kwam direct op gang. De organisatie van de vlucht van Wilhelmina werd terstond ter hand genomen. Op 11 november 1939, werd er een asielaanvraag namens Wilhelmina en haar familie én de Duitse keizer Wilhelm II aan de Britse regering gericht. Het Britse kabinet maakt er melding van en de Britse regering besliste dat de aanvraag zou worden ingewilligd, zo kunnen we lezen:

4rbw2f

(2) De tweede actie werd door Duitsland genomen, namelijk het eventueel in een oorlog tegen Frankrijk en Engeland te gebruiken van Nederland als doorgangsgebied naar het Kanaal en Parijs. Met als gunstige bijkomstigheid het in handen krijgen van de havens van Rotterdam, Amsterdam-IJmuiden en Antwerpen. Vóór het Venlo Incident was er nog sprake van een strikte neutraliteitshouding richting Nederland vanuit Berlijn, voor zover mogelijk, maar dat veranderde direct en werden de aanvalsplannen (“Fall Gelb” aangepast. Het was immers aan het licht gekomen dat Nederland met de Britten en Fransen samenwerkte om een “bevriend staatshoofd” via het Duitse verzet met geweld uit de weg te ruimen. Nederland liet zich dus uitermate intensief in met twee staten die op 3 september 1939 Duitsland de oorlog hadden verklaard. Hoe ver zit je als staat dan zelf nog van een oorlogsverklaring af? Wat is het onderscheid tussen geheim gehouden collaboratie en een daadwerkelijke oorlogsverklaring? Het tekent de trieste positie van Nederland als het gaat om de soevereiniteit van een natie-staat. Nederland had geen keus, want Nederland is sinds het aantreden van de Stadhouders van Oranje na het verdrijven van de Fransen in 1813-1815 schatplichtig aan The Crown in London (dus niet de Britse regering, maar The Crown).

De hoofdprijs van “Versailles”: het Ruhrgebied

Er was nog een reden voor Duitsland om Nederland (en België)  aan te vallen, c.q. als doorgangsroute naar Frankrijk en Engeland te gebruiken.

Op 1 september 1939 werd deel II van de Grote Vernietigingsoorlog (1914-1989) door de Duitse inval in Polen ingeluid. Aanleiding was de overval door de SD verkleed als Poolse militairen op het radiostation net over de grens in Gleiwitz, waar sommigen – Nazi provocateurs – bij betrokken waren die later ook in het Venlo Incident een rol van betekenis hebben gespeeld. In de brutale en onvervalste “false flag” operatie van Gleiwitz zag Hitler de langverwachte aanleiding om Polen binnen te vallen en het in veler ogen onrecht van het Versailles dictaat weg te werken.

De Ruhr bezetting

In 1921 bezetten de Franse troepen Duisburg en Düsseldorf in de gedemilitariseerde zone wegens betalingsachterstanden. Frankrijk dreigde de rest van het Ruhrgebied te bezetten als de Duitsers bleven volharden in hun weigering aan de verdragseisen te voldoen. Bovendien had Duitsland het oostelijke deel van Opper-Silezië aan Polen in maart 1921 verloren. Dit was een groot verlies, omdat in dit gebied veel industrie was gevestigd. Ondanks het feit dat een volksstemming uitwees, dat men Duits wilde blijven. De geallieerden verklaarden de uitkomst echter nietig en Duitsland kon naar grote inkomsten fluiten. Tot overmaat van ramp werd toenadering tot de Sovjet-Unie gezocht met als gevolg het sluiten in 1922 van het Verdrag van Rapallo. De Weimar Republiek was de eerste staat die de Soviet Unie erkende, dat op haar beurt afzag van herstelbetalingen. In Frankrijk en Engeland werd dit met grote angst aanschouwd – het schreeuwde om tegenmaatregelen. De Fransen, bondgenoten van de Polen, verhoogden vervolgens de druk op Duitsland om de herstelbetalingen te voldoen aanzienlijk. Op 11 januari 1923, toen Duitsland (de Weimar Republiek) de opgelegde herstelbetalingen niet meer kon voldoen, aarzelden de Fransen en de Belgen geen moment meer en bezetten in enkele dagen tijd het hart van de Duitse economie: het geïndustrialiseerde Ruhrgebied.

Ruhrbezetting 1923

Het gearceerde gebied werd onder de voet gelopen.

De Duitsers in het Ruhrgebied verzetten zich uiteraard tegen de Fransen en Belgen, zij het passief, want men was na de 1e Wereldoorlog en volgens verdragsovereenkomst ontwapend. De Duitse overheid hanteerde om de steeds nijpender wordende situatie het hoofd te bieden een desastreuze monetaire politiek (oververhitte geldpersen) wat leidde tot hyperinflatie, een onontkoombare economische crisis en de mislukte Bierkellerputsch in München door Hitler en zijn trawanten in november 1923. Uiteindelijk moest Frankrijk bakzeil halen, omdat Amerikaanse Wallstreet bankiers de Duitse schulden overnam en het economische herstel financierde. Met alle gevolgen van dien, zoals wij inmiddels wel weten:

Hitler was made not only by German capital, but primarily by international and especially America capital that intervened decisively from the beginning, from ca. 1920, in the battle for power in Germany.

(Uit: Hitler’s secret backers – Warburg)

In de aanloop van het Duitse offensief naar het Westen is veel meer gebeurd dan wat we op school hebben geleerd. Frankrijk en Engeland waren in oorlog met Duitsland. Er werden wekelijks door de Britten tientallen verkenningsvluchten boven Duitsland uitgevoerd via het luchtruim van het “neutrale” Nederland. Ze hadden moeten worden neergehaald. Naar dat gebeurde niet, integendeel. Spionagediensten werkten zeer nauw samen en dat kon ook niet anders, want de Nederlandse geheime dienst is door de Britten opgetuigd in de periode 1914-1918. De MI-6 werd gefaciliteerd door Nederland.

Frankrijk en Engeland hadden een overmacht aan troepen geconcentreerd in Noord Frankrijk. Logisch? Het Britse expeditieleger in Frankrijk telde meer dan 300.000 man en dat leger was daar niet op een gezelligheidskamp à la de padvinderij. De Britse en Franse troepen stonden in stelling om via België en Nederland het Ruhrgebied te bezetten, Hitler en zijn vrienden te liquideren, de industrie te ontmantelen en Duitsland definitief tot een bonte verzameling impotente prinsdommetjes terug te brengen.

In 1944 vond Operatie Market Garden plaats. Dat plan beoogde een snelle doorstoot naar het Ruhrgebied via de infrastructuur van Nederland. Met een grote omtrekkende beweging moest het hart van Duitsland worden omsingeld vanuit het Noorden (Münster) en via de bruggen over de Rijn in het Zuiden (het Rijnland). Daarmee zou het lot van Nazi Duitsland worden bezegeld. Het liep voor de geallieerden in de Slag om Arnhem rampzalig af en Nederland moest nog maanden wachten op de bevrijders. In september 1944 hebben de geallieerden geprobeerd uit te voeren wat men in 1940 van plan is geweest.

Zowel Duitsland als de Franco-Britse legers wilden de enorme verdedigingsstellingen tegenover elkaars grenzen omzeilen. Duitsland heeft de Maginot linie omzeild, zoals de geallieerden de Siegfried linie met hun aanvalsplannen hadden willen omzeilen. De Lage Landen zouden in de oorlog worden betrokken, neutraal of niet.

De overval op Nederland op 10 mei 1940 is niet veel anders dan een preventieve aanval geweest. Of zoals de Duitse minister van buitenlandse zaken Von Ribbentrop het omschreef: “De neutraliteit van Nederland en België moet worden veiliggesteld.” Dit soort opmerkingen is van hetzelfde kaliber als de Duitse definitie van de massale kunstroof die in de oorlog plaatsvond: “Wij moeten belangrijke kunststukken in veiligheid brengen vanwege de aanhoudende geallieerde bombardementen.”

Nederland was niet neutraal.

Als Nederland echt neutraal zou zijn geweest, dan was het luchtruim voor alle strijdende partijen gesloten. Dan was het leger ook aan de zuidgrens paraat geweest en dan zouden inlichtingendiensten, Brits en Duits zijn opgerold en het land uitgezet. Dan was er ook geen intensief overleg met Frankrijk en Engeland geweest ten aanzien van de verdedigingstactieken tegen Duitsland met als motto: “De aanval is de beste verdediging.”

Nederland is ooit dwangmatig in het keurslijf van The Crown gemanipuleerd onder leiding van de stadhoudersfamilie hier te lande. Er werd op een amateuristische manier getracht de kool en de geit te sparen. De “Oranjes” hadden belang bij een welvarend Duitsland vanwege het marktaandeel van (het deels Britse) Royal Dutch Shell in Duitsland, door “Sir” Henri Deterding, adjunct-opperhoofd van Shell via vele honderden miljoenen aan “donaties” veiliggesteld. Het uiteindelijke doel was de vernietiging van de Soviet Unie en de herovering van de Brits-Nederlandse oliebelangen in de Kaukasus. Met een “nuttige idioot” als Hitler kon dat doel verwezenlijkt worden. Het pakte anders uit, want Hitler en Stalin hadden een gelegenheidsverbond gesloten en verdeelden Polen onder elkaar.

Frankrijk en Engeland verklaarden binnen 2 dagen Duitsland de oorlog. De Soviet Unie als mede-agressor niet. Daaruit blijkt dat oorlogen van tevoren worden gepland en met de werkelijkheid niet veel hebben uit te staan. Nederland kon niet neutraal zijn om verschillende redenen. Niet in de laatste plaats vanwege het aantal tanks, om maar een voorbeeld te noemen.

Het gedeserteerde staatshoofd Wilhelmina kon liegen als Bernhard, getuige de proclamatie aan “haar volk” op 10 mei, vlak voordat mevrouw haar koffers inpakte.

Mijn volk,

Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse weermacht, zonder de minste waarschuwing, een plotselinge aanval op ons gebied gedaan, dit niettegenstaande de plechtige toezegging, dat de neutraliteit van ons land zou worden ontzien, zolang wij haar handhaafden. Ik richt hierbij een vlammend woord van protest tegen deze voorbeeldloze schending van wat tussen beschaafde staten behoorlijk is.

Ik en mijn regering zullen ook thans onze plicht doen. Doet gij de uwe, overal en in alle omstandigheden, ieder op de plaats, waarop hij is gesteld, met de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave, waartoe een rein geweten in staat stelt.

Een rein geweten had “haar volk” in staat gesteld haar voor het vuurpeloton voor de laatste keer het Wilhelmus te doen kraaien.

https://www.spectator.co.uk/2017/10/the-ruthless-coup-that-put-churchill-in-power/

https://en.wikipedia.org/wiki/Plan_R_4

https://tegenlichters.wordpress.com/2012/04/13/vlucht-voor-volk-en-vaderland/

https://schallenberg.nl/brigade-venlo-2/venlo-incident/

https://debataafschecourant.wordpress.com/2018/03/14/zuchten-onder-de-kroon/

https://gerard1945.wordpress.com/2015/09/26/koningin-wilhelmina-en-haar-regering-konden-hun-geluk-niet-op/

Klik om toegang te krijgen tot Warburg_Hitler%27s%20Secret%20Backers.pdf

13 gedachtes over “10 mei 1940 – Nederland was niet neutraal

 1. Pingback: 10 mei 1940: Nederland was niet neutraal – HERSTEL DE REPUBLIEK

 2. Andere hogere belangen speelden een rol zoals die van Shell aandelen en donaties. De verdediging stelde niets voor omdat ook de investeringen in het leger werden achtergesteld boven die andere belangen. De invasie kon zijn gang gaan zonder te veel weerstand.
  Nu ondervinden de burgers weer een invasie, ditmaal van moslims, omdat weer hogere belangen boven de veiligheid van de Nederlandse burgers staan en voorrang hebben. Voorbeeld is het verdrag met de Ukraïne, met Marrakesh, met Hamas, waardoor heel Europa overspoeld wordt.

  Like

 3. Het Verdrag van Maastricht in 1975, “olie voor immigratie naar Europa” (naar aanleiding van de oliecrisis in 1973), zal een vernietigende uitwerking op heel Europa hebben, waardoor de islamisering in rap tempo zal plaatsvinden. De demogravische omvorming van Europa en zijn burgers volgens het plan van van Coudenhove Calergi, is een vernietigende realiteit geworden.

  Like

 4. FINLAND In the Eye of the Storm
  Based on the secret documents of Field Marshall C.G.E. Mannerheim from 1932 to 1949

  This book is dedicated to Vilho Tahvanainen, an unrelenting patriot and aid to Field Marshall C.G.E. Mannerheim.

  Prologue

  The Second World War (in Europe) ended in the spring of 1945. Nations were awakening from a nightmare of which the toll of material destruction and human casualties could not yet even be evaluated. Germany, the core of Europe was a smouldering heap of rubble. National Socialism had been crushed, good had triumphed over evil and peace had finally arrived.

  The defeated were forced to surrender without compromise. The word of the victor was now law and their interpretation for causes of the war and of those guilty would remain as the only truth for future reference. In the same instance one’s own slate was wiped clean of any guilt or wrongdoing. The full weight of guilt for the insane evil and war crimes that took place was placed solely on the shoulders of the defeated even though all parties involved have later been proven guilty of atrocities to varying degrees.

  Justice of the victor was dished out at the Nurnberg trials. Not in the sense that the accusations were wrong or falsified but in the sense that the accused were not given the chance to defend themselves against false and weak accusations. The same holds true for allied actions during the war.

  Some of the war crimes committed by the allies were e.g. the mass murder of Polish officers by the Russians in Katyn in the spring of 1940, the horrifying terror bombings of Hamburg and Dresden by England and America in February of 1945 and the cruelty towards German POW’s by the Americans and Russians. The bombing of Hiroshima and Nagasaki in September of 1945 remains one of the worst acts of genocide to date.

  With time and a change in the political climate, restrictions were removed and researchers were granted access to previously inaccessible files giving us yet again a different viewpoint of true accounts. It then came to light that the truth of the victor had on many accounts been established by forgery, hiding documents, suppressing evidence and even lies.

  For over half a century we have knowingly been brainwashed into linking all the evil in the world to Hitler and the German people. The holocaust, which is continuously in the press, literature, the theatre, film, music, the radio and television has coloured our judgement as to the actual causes of the Second World War and those guilty.

  It is clear that Hitler and the Nazi leaders of the Third Reich were guilty of terrible crimes against humanity. However, this book will not tackle these matters, as they are well known and documented. On the other hand, one cannot deny war crimes committed by the allies and especially Russia under the leadership of Stalin.

  Larger nations displayed a ruthless disdain towards smaller nations and their right to remain neutral. In its entirety are revealed the secret agreements, political intrigue, deception and an inconceivable chain of events that led to the beginning of the Second World War and finally its end.

  Even Finland, a small northern republic and democracy was unwittingly drawn to this war frenzy of the lager nations. Finland was however fortunate in those years of turmoil to have as its military and political leader a figure of great foresight and determination in the form of field Marshall Mannerheim. He had a broad experience spanning many years in international politics and a network of contacts on to which Finland was able to build the military and political alliances that saved the country.

  During the Winter War, having received details of a secret agreement between the Western Powers and the Soviet Union to destroy Germany, Mannerheim, along with Finland’s political leaders made crucial decisions that saved the nation and possibly all the Nordic countries from becoming one large battleground.

  From 1932 onwards, Mannerheim kept original documents consisting of , for example, secret reports, letters, personal notes, into a file code named ”S-32”. Political reasons stopped Mannerheim from using this file as evidence after the war.

  I have used secret documents, which victor nations have suppressed for 50 years, in Marshall C.G.E. Mannerheim’s file ”S-32” as the basis of my research. This material can finally shed some light on the historical truth that was not published along with Mannerheim’s memoirs.

  I have strived to merge the dramatic content in file S-32 with other source material and to display it in chronological order to give a clear account of political and military development in Europe. We can thus follow a logical chain of historical events, which lead us on from the First World War.

  We will come to realise – as the Marshall used to say- that matters which were put forward to him were often so complex, unclear and even unbelievable that he had to pause to get a sense of what was actually meant. The same patience is asked of the reader.

  With this book I hope to prove, particularly to my Finnish countrymen along with readers from other countries that our wartime leaders were not guilty of the crimes they were blamed for or the wars Finland was dragged into between 1939-1945. Conflict was inevitable in order for us to remain independent. The crimes for which our leaders were accused and tried for were a direct result of demands from the victor nations, especially the Soviet Union.

  This now published volume I deals with the time period 1932-1940 up to “ the war of continuation”. My purpose is to deal with “the war of continuation” in volume II and the peace process that followed (1941-1948).

  Erkki Hautamäki

  Following are two evaluations by Swedish Military Journals.

  Was the non-aggression pact between the Soviet Union and Germany on 23.8.1939 just a tactical ploy to win time? Was allied aid to Finland in 1939-40 just a ruse to invade Norway and Sweden whilst giving the Soviet Union an opportunity to invade Finland and the Baltic States, creating a northern front against Germany? Erkki Hautamäki, who holds the rank of Major in the Finnish army, has at his disposal the secret files of Vilho Tahvanainen, an undercover courier and trusted aid to Marshall Mannerheim. The Tahvanainen files consist of copies of Mannerheim’s secret (S-32) files covering the years 1932-50 duplicated with the authority of the Marshall himself. The author of this book has had a unique opportunity to compare and contrast documents and files from different countries and get an idea of the behind the scenes politics of the larger nations during WW2.

  Pennan

  ach Svärdet, Tidskrift för svenskt militärhistorikt Bibliotek, N:10 B 2004
  Now a clearly new and previously unknown part of history is uncovered which will affect all of the Nordic countries. The Finnish, in the wars they were forced to participate in, committed no crimes and were in no way to blame for the beginning of the conflict. The author has given us an engrossing and somewhat frightening account of the political scheming and double dealing of the major world powers.

  Kenneth Awebro, Norbottens Kuriren 7.6.2004

  Like

 5. Over Gleiwitz:

  https://carolynyeager.net/gleiwitz-%E2%80%9Cfalse-flag%E2%80%9D-incident-pure-fiction

  (nb. Misschien niet voorbarig modereren op basis van de toon van de aangehaalde website. Het artikel is in elk geval over Gleiwitz weinig schokkend en past in de context van uw meer kritische kijk op de bulletpoint WWII geschiedenis. Het geeft een ander licht op dat incident -of reeks van incidenten- zo kort voor de Duitse invasie van Polen en is in tegenspraak met hoe dat vaak wordt geportreerd, ook in het stuk zoals door u beschreven).

  Like

 6. Pingback: De macht zal uitgaan van het volk – HERSTEL DE REPUBLIEK

 7. Pingback: “Gerard Aalders is een zeurpiet” – HERSTEL DE REPUBLIEK

 8. LS,

  Gleiwitz was idd GEEN False Flag, maar een ‘valse’ False Flag. Sterker nog: Gleiwitz was een IMT Neurenberg inventie, bedacht ACHTERAF om Duitsland van het starten van een AANVALSOORLOG te kunnen beschuldigen, wat uiteraard NOOIT het geval was. Corrupt tot op het bot, dat ‘juridische’ Neurenberg. En iedereen in het nederlandse dit MOSKOUSE SHOWPROCES maar verheerlijken, op die paar heldere geesten na, die hun huiswerk wel hebben gemaakt. Duitsland is op een verschrikkelijke manier tot oorlog GEPROVOCEERD, getuige vondsten in Warschau’s Ministerie van Buitenlandse Zaken medio september 1939. Duitsland had DUS HELEMAAL GEEN False Flag nodig: duitse bevolking op pools grondgebied, voormalig duits grondgebied…, is op onvoorstelbare wijze geterroriseerd met 1.000-en slachtoffers. De pertinente weigering poolse regering over Danzig te onderhandelen is ingegeven door de krankzinnige Britse Garantieverklaring 31 maart 1939. Toen puntje bij paaltje kwam, gaven de 1000% ONBETROUWBARE Britten niet thuis. Het Ultiem Perfide Albion in Optima Forma.

  Duitsland was de enige integere partij in die periode, in flagrante tegenstelling tot onze Allies. Wat mij betreft: All Lies. Waar een taalvondst al niet van toepassing kan zijn.

  Dank voor deze pagina met originele voorstelling v zaken. Heb het Erkki Hautamaki boek hier op de plank: zij het in Estse vertaling… Alles draait om de Courier Plane informatie alsmede de vondsten door Freiherr Eberhard von Kunsberg in Warschau. Deze Von Kunsberg wordt uiterst zelden tot nooit in boekindexen genoemd. Categorie Volmaakt Gemiste Kans.

  Een zekere FDR (!!) was de HOOFDINSTIGATOR voor het ontsporen van Polen aangaande Danzig. Diezelfde ultiem schijnheilige smeerlap FDR met zijn ‘Four Freedoms’. ‘A man who NEVER told the Truth when a Lie would suffice’, om op de plaats rust en uit het hoofd maar eens een quote v Douglas MacArthur aan te halen. U begrijpt, ook hij moest later het veld ruimen.

  Ook George Patton werd omgebracht toen hij doorkreeg hoe werkelijk de vork in de steel zat.
  Idem Congreslid Ernest Lundeen: wilde juni 1940 Roosevelt ondervragen naar zijn STRAAL ABJECTE en SUBVERSIEVE rol in de escalatie van de situatie in Europa: eind augustus crashte in de VS het passagiersvliegtuig waarin hij zich bevind.

  Weer een opponent uitgeschakelt.

  Alles is radikaal, diametraal anders: 10 mei 1940 was geen aanval, maar een TEGENaanval. Heeft bijna het niveau van een nieuw Paradigma begin ik sinds zeer onlangs te beseffen.

  Bron: Christine Kluge ‘Die Geplante Vernichtung’.

  Lang leve de officiele geschiedsschrijving.

  Geschiedsschrijving? Nobelprijs Mindfuck.
  Dank voor uw artikel. Meer dan noodzakelijk.

  Mvg  Wouter Kok

  Like

 9. Pingback: Nederland was op 10 mei 1940 NIET neutraal | HERSTEL DE REPUBLIEK

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s