Het 5-Punten actieplan


De macht moet in de Nieuwe Republiek uitgaan van het volk, samengesteld uit stemgerechtigde individuele mensen van vlees en bloed, in zuiverheid en vrij van schulden geboren.

We benoemen sinds enkele jaren steeds 5 Actiepunten om de weg naar waarachtige vrijheid voor te bereiden, zodat alle macht ook waarachtig uitgaat van het volk.

We stoppen van rechtswege onszelf “burger” te noemen, omdat dit woord is afgeleid van “borg”. Bij geboorte worden we in het “koninkrijk” dood verklaard en gaan we als geregistreerd en genummerd  “natuurlijk persoon” verder, met als doel een ons opgelegde schuld die we niet zelf hebben veroorzaakt af te lossen. Hier staan we ongewild “borg” voor. Deze verkapte slavernij valt ons allen ten deel en kunnen we alleen ontworstelen door ons aan “het koninkrijk” te onttrekken. De Bataafsche Republiek is een parallelstaat en zal op termijn de activa van het failliete “koninkrijk” overnemen, zodat een Nieuwe Volksrepubliek der Nederlanden ontstaat.

Om als inwoner van de Republiek verder te kunnen leven, is het noodzakelijk om een vangnet constructie gereed te hebben. In een recent verleden hebben we al eens getracht om door middel van het opzetten van een Vereeniging een begin te maken, los van de reglementen in “het koninkrijk” en met een eigen statuut. Dat statuut is de basis voor een nieuwe grondwet, die uiteindelijk door minimaal 75% van de inwoners van De Bataafsche Republiek moet worden goedgekeurd.

5-Punten Plan Republiek

Iedereen wordt vrij van schuld geboren, wordt aandeelhouder van de Bataafsche Wisselbank en zal nimmer grond in eigendom hebben. De grond waarop we leven is van ons allemaal, en dus van niemand. We hebben de verplichting die grond schoon op te leveren aan ons nageslacht.

Wetten en regels, maatregelen en verdragsovereenkomsten  moeten zonder uitzondering bij referendum bekrachtigd worden. Dus niet eerst invoeren en later vragen of het goed is, “anders hebben we een kabinetscrisis”, dat soort dreigementen zal tot het verleden behoren.

De Nationale Vergadering is het initiërende orgaan, die opdrachten uitvaardigt naar het landsbestuur, bestaande uit een college van secretarissen-generaal. Eén hunner wordt bij toerbeurt aangewezen als “staatshoofd” ceremoniële taken te vervullen.

De Constitutionele Raad van 210 toetst alle wetsvoorstellen, uitvoeringsmodellen en handhavingsnormen aan de Grondwet, alvorens deze bij referendum in stemming kunnen worden gebracht.

De Nationale Rekenkamer toetst alle budgetvoorstellen aan de Nationale Rekening, zijnde de exploitatierekening en balanswaarden van de republiek en waakt voor het onjuist berekenen van de resultaten van de budgetvoorstellen.

De Constitutionele Raad en Nationale Rekenkamer zijn slechts verantwoording verschuldigd aan het volk en worden via directe verkiezingen gekozen. Deze twee organen hebben geen beleid en uitvoeringsmogelijkheden, doch hanteren handhavingsnormen overeenkomstig met het betreffende artikel dienaangaande in de Grondwet.

Politieke partijen kunnen geen afgevaardigden hebben in de Nationale Vergadering. Alleen op gewestelijk niveau kunnen hun afgevaardigde zitting nemen in de gewestelijke raad, rechtstreeks gekozen door het volk.

Er is geen Regering maar een Landsbestuur.

Er zijn geen ministers meer, maar secretarissen-generaal.

De Nationale Vergadering stelt het landsbestuur aan.

De macht zal uitgaan van het volk. De Nationale Vergadering bestaat uit Afgevaardigden van het volk en wordt door het electoraat in hun onderhoud voorzien. Zij zijn geen rijksambtenaar, doch slechts woordvoerder van hun achterban in de Gewesten.

Iedere ingezetene en stemgerechtigde wordt geacht de drie kernpunten van de Grondwet te kennen. Daarmee vervallen alle voorgaande unilaterale opgelegde wetten, regels, voorschriften, (koninklijke) besluiten, wetsvoorstellen en decreten.

Wordt vervolgd en gaat over tot de orde van de dag.

Advertenties

Een gedachte over “Het 5-Punten actieplan

  1. Pingback: In de krant vandaag – HERSTEL DE REPUBLIEK

Uw bijdrage

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s